Załącznik nr 1

Do Uchwały nr VII/56/2003

                                                                                                             Rady Gminy Buczkowice

Z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie

uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice

 

 

 

STATUT

 

Gminy

Buczkowice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gmina Buczkowice zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

 

§ 2

Gmina posiada osobowość prawną. Samodzielność Gminy podlega ochronie prawnej.

 

§ 3

Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym oraz na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

 

§ 4

1. Gmina położona jest w województwie śląskim i powiecie bielskim.

2. Siedzibą Gminy są Buczkowice.

3. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 19,3 km².

4. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 doniniejszego Statutu.

 

§ 5

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze -  sołectwa oraz – stosownie

do potrzeb bądź tradycji – inne jednostki pomocnicze.

2. Gmina tworząc, znosząc, łącząc lub dzieląc jednostki pomocnicze musi uwzględnić układ

osadniczy i przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze lub kulturalne oraz zdolność  

wykonywania zadań publicznych.

3. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą

być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo Rada Gminy.

4. Inicjator składa wniosek w sprawie, o której mowa w ust.3 do Wójta Gminy, w przypadku,

gdy inicjatorem jest Rada Gminy, podejmuje ona odpowiednią uchwałę.

5. Inicjator do przedłożonego wniosku dołącza sporządzony przy udziale organu

wykonawczego gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej, który w miarę  

możliwości winien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i

więzi społeczne.

6. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi być

poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Gminy objętych zmianą nie później niż w ciągu

sześciu miesięcy przed datą złożenia wniosku.

7. Uchwała Rady Gminy o utworzeniu jednostki pomocniczej wchodzi w życie z dniem

1 stycznia roku następującego po roku, w którym uchwała została podjęta.

8. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

9. Gmina Buczkowice obejmuje cztery sołectwa:

-Buczkowice

-Godziszka

-Kalna

-Rybarzowice.

10. Granice, organizację i zakres działania  sołectwa określa Rada Gminy odrębnym statutem.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Zadania i zakres działania Gminy

 

§ 6

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 7

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

 

§ 8

Do zakresu działania Gminy należą w szczególności zadania własne, obejmujące sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, placów, mostów, traktów dla pieszych oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w  energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

6) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

7) edukacji publicznej,

8) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

10) targowisk wiejskich,

11) zieleni i lasów komunalnych,

12) cmentarzy gminnych,

13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

14) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji komunalnej,

15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

16) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

17) promocji gminy,

18) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 9

1. Gmina realizuje, wynikające z ustaw zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,    a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. Gmina może również wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

3. Gmina może też wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do wykonania zadań.

5. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 10

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Gmina oraz gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

 

Rozdział III

Władze Gminy

 

§ 11

Mieszkańcy Gminy uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej bezpośrednio w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

 

§ 12

1. W referendum mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej danej wspólnoty samorządowej, mieszczącej się w zakresie i kompetencjach organów Gminy lub w sprawie odwołania Rady Gminy lub Wójta przed upływem kadencji.

2. Zasady i tryb  przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.

 

§ 13

1. Gmina działa poprzez swoje organy. Organami Gminy są Rada Gminy oraz Wójt Gminy.

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta określają odrębne ustawy.

 

§ 14

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje  w szczególności prawo obywateli do:

a) uzyskiwania informacji ,

b) wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji,

c) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Gminy i jej komisji.

3. Informacja o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy i jej komisji zamieszczana jest na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w budynku Urzędu Gminy, na co najmniej 3 dni  przed dniem obrad.

4. Protokoły z  sesji Rady Gminy  udostępniane są na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy  i każdy radny, a także obywatel ma prawo wglądu do nich, sporządzania notatek i odpisów.

5. Wymieniony w punkcie 4 pracownik  prowadzi zbiór uchwał Rady Gminy, każdy obywatel ma prawo wglądu do uchwał, sporządzania notatek i odpisów.

6. W trybie określonym w ustępie 4 i 5 udostępniane są protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy oraz opinie i wnioski tych komisji.

7. Protokół z każdej sesji Rady Gminy oraz z posiedzeń komisji jest udostępniany po jego uprzednim przyjęciu przez odpowiednio Radę Gminy i komisje Rady Gminy.

8. Akty prawne stanowione przez Wójta Gminy udostępniane są obywatelom w Referacie Ogólnorganizacyjnym Urzędu Gminy.

9. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy ponosi dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym koszty. Opłata ta wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy. Stawkę opłaty określa Wójt Gminy.

 

Rozdział IV

Rada Gminy

 

§ 15

1. Rada Gminy, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.

 

§ 16

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o

ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1/ uchwalanie Statutu Gminy,

2/ ustalanie wynagrodzeń Wójta Gminy, stanowienie o  kierunkach  działania Wójta Gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/ powoływanie i odwoływanie Sekretarza i Skarbnika gminy na wniosek Wójta Gminy,

4/ uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium z     tego tytułu,

5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i programów     gospodarczych,

6/ ustalanie zakresu działania sołectw, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich

wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie     stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez    

Wójta Gminy,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy  w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy  w roku budżetowym,

9/ określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, zadań   z zakresu właściwości powiatu oraz województwa  na podstawie porozumień z organami tych administracji,

11/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie  na ten cel odpowiedniego majątku,

12/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13/  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

14/  podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych,

15/ stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

§ 17

Rada Gminy składa się z radnych, w liczbie określonej przez ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.). Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego.

 

§ 18

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych  przez Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni na wniosek ¼ składu Rady lub na wniosek Wójta Gminy.

 

§ 19

Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiadają: Wójt Gminy, Komisje Rady, Radni.

 

§ 20

1. Uchwały organów Gminy zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. W głosowaniu tajnym winny być podejmowane uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

 § 21

1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  za wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

3. Skład Komisji Rewizyjnej nie przekracza pięciu osób.

4. Rada Gminy rozpatruje skargi dotyczące  działalności Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z tym:

a) Rada upoważnia Komisję Rewizyjną do badania skarg dotyczących zadań lub działalności       Wójta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz   kierowników innych        jednostek, dla których Rada Gminy jest organem założycielskim w sprawach nie należących do zadań zleconych administracji rządowej, we wszystkich przypadkach, w których na podstawie przepisów prawa organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy, a skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności Komisji Rewizyjnej,

b) Komisja Rewizyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie, której dotyczy  

skarga,

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia wyniki postępowania wyjaśniającego    i stanowisko Komisji w sprawie – na sesji Rady Gminy,

d) ewidencję skarg prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 2 do Statutu .

 

§ 22

1. Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe lub doraźne komisje Rady, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 

§ 23

Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji, jak również innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

 

§ 24

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

 

§ 25

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej komisji,  zawiera regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

 

§ 26

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy. Radny nie może być również kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcą.

2. Wójt nie może powierzyć radnemu Gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Rozdział V

Organy Wykonawcze Gminy

 

§ 27

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt  Gminy.

2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub w dniu wyboru  przez Radę Gminy i upływa z dniem  upływu kadencji Rady.

 

§ 28

1. Objęcie obowiązków przez Wójta Gminy następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o treści określonej w odrębnej ustawie.

2. Odmowa zlożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

§ 29

Po upływie kadencji Wójt Gminy oraz Jego Zastępca pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

 

§ 30

1. Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 

1/ przygotowanie projektów uchwał Rady,

2/ wykonywanie uchwał Rady,

3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

4/ przygotowywanie i wykonywanie budżetu,

5/ informowanie mieszkańców o  kierunkach polityki  społeczno – gospodarczej Gminy,

6/ prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem,

7/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

8/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

9/ udzielanie pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie    posiadających osobowości prawnej,

10/ przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,

11/ wykonywanie zadań zleconych określonych innymi przepisami i zadań przyjętych od     administracji rządowej w formie porozumienia,

12/ przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

13/ sporządzanie i przedkładanie na sesji absolutoryjnej wykazów podatników, którym Wójt       umorzył zaległości podatkowe, zgodnie z dyspozycją art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

§ 31

W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

§ 32

1. Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

3. Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy.

 

§ 33

1. Wójt Gminy w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzeń.

2. Wymienione powyżej Zarządzenie Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia lub nie przedstawienia go do zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady Gminy.

 

§ 34

1.Rada udziela Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który ma być udzielone absolutorium.

2.Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia asbolutorium Rada zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej.

3.Rada Gminy głosuje nad wnioskiem przedstawionym przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium.

4.Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

 

§ 35

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy.

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum z przyczyn określonym w ustępie pierwszym, może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14-u dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium.

3. Rada Gminy przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1-ym, zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z powodu nie udzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 36

1. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek ¼ ustawowego składu Rady.

2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną oraz właściwą Komisję Rady.

3. Rada Gminy rozpatruje sprawę o przeprowadzeniu referendum, o ktorym mowa w ust.1, na Sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14-u dni po Sesji, na której został złożony wniosek.

4. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust.1, podejmowana jest większością conajmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

5. Jeżeli wniosek, o ktorym mowa w ust.1, nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek w sprawie odwołania Wójta może być zgłoszony w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12-u miesięcy od poprzedniego głosowania.

                                                                       

§ 37

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Gminy tworzy jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje współdziałania z innymi gminami.

2. Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do już istniejących związków międzygminnych.

 

§ 38

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, zawiera załącznik nr 4 do Statutu.

 

Rozdział VI

Pracownicy samorządowi

 

§ 39

 

1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:

1/ wyboru: - Wójt,

2/ powołania: - Zastepca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,

3/ mianowania: - kierownicy referatów  i inspektorzy, jeśli tak postanowi pracodawca,

4/ umowy o pracę: - pozostali pracownicy.

2. Organem właściwym do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania wobec

a) Sekretarza oraz Skarbnika Gminy jest Rada Gminy w trybie uchwały,

b) Zastępcy Wójta jest Wójt Gminy w trybie zarządzenia.

3. Czynności pracodawcy (kierownika zakładu pracy) wobec Wójta pełni Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez Radę Gminy w odrębnej uchwale – za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, które jest kompetencją Rady Gminy.

 

§ 40

Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorządowym czasowego wykonywania innej pracy niż określona w  akcie mianowania, przenoszenie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, należy do Wójta Gminy.

 

§ 41

1. Uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika nie mogą być podjęte na Sesji, na której zgłoszono wniosek o odwołanie.

2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada Gminy jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, ktorej dotyczy wniosek o odwołanie.

3. Postanowień ust.1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

Rozdział VII

Gospodarka Finansowa Gminy

 

§ 42

Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o budżet Gminy.

Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

 

§ 43

W budżecie Gminy mogą być wyodrębnione środki finansowe do dyspozycji sołectw realizowane w ramach budżetu Gminy.

§ 44

1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt Gminy  uwzględniając zasady prawa finansowego i wskazówki Rady Gminy.

2. Projekt budżetu gminy Wójt  przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy  w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Zasady uchwalania budżetu określa ustawa o procedurze jego uchwalania.

 

§ 45

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt Gminy albo działający na podstawie Jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo z inną upoważnioną osobą z zastrzeżeniem przepisów ust.2 niniejszego paragrafu.

2. Dla skuteczności czynności prawnej mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnaty, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje tę czynność zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

 

§ 46

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

 

§ 47

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gminy normują odrębne przepisy.

 

Rozdział VIII

Mienie Komunalne

 

§ 48

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Buczkowice, związków międzygminnych, do których Gmina należy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

 

§ 49

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do Wójta Gminy.

2. Zasady gospodarowania mieniem określa Rada Gminy w drodze uchwał.

 

Rozdział IX

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 50

Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie następuje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 51

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:
o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. /tekst jedn.Dz.U. z 2001r. Nr  142, poz.1593 z późn. zm./, o pracownikach samorządowych z 22 marca 1990 r. /Dz.U. z 1990r. Nr 21, poz. 124 z późn. zm./, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym z 11 kwietnia 1990 r. /Dz. U. z 1990r.Nr 32 poz. 191/, Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z 16 lipca 1998r. /Dz.U. z 1998r. Nr 95 poz. 602 z późn. zm./, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz.984/.

 

§ 52

Traci moc: Uchwała NrXVII/222/01  Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 sierpnia 2001r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice ( Dz.U. Woj. Śl. z 2001 Nr 79 poz.2000) oraz  Uchwała Nr XXXIII/293/2002 Rady Gminy Buczkowice z dnia 19 czerca 2002r.r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Buczkowice przyjętego U

chwałą Nr XXVII/222/01 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 sierpnia 2001r. ( Dz.Urz.Woj. Śl.z 2002r. Nr 50 poz. 1648).

 

§ 53

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr..............

Zarządu Gminy Buczkowice

z dnia ..................

 

w sprawie zmiany Załącznika Nr1 do Uchwały Nr 9 Zarządu Gminy Buczkowice z dnia 29 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządu Gminy Buczkowice

 

na podstawie art.40 ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm. )

 

Zarząd Gminy Buczkowice uchwala:

                                                                       

§1

W Regulaminie Zarządu Gminy Buczkowice będącym załącznikiem  Nr1 do Uchwały nr 9 Zarządu Gminy Buczkowice z dnia 29 marca 2000r. wprowadzić następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

Organem wykonawczym Gminy jest Zarząd, w skład którego wchodzą:

Wójt – jako Przewodniczący Zarządu, jego Zastępca oraz jeden członek Zarządu.

 

2) §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Wójt, a w razie nieobecności Wójta – Wicewójt.

 

     § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 

Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego statutowego składu w głosowaniu jawnym. Członek Zarządu nie może brać udział w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

3) §9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

Przed wniesieniem projektu uchwały, zarządzenia, decyzji administracyjnej pod obrady Zarządu, jednostki przygotowujące projekty dokonują niezbędnych uzgodnień merytorycznych i redakcyjnych, które podlegają zatwierdzeniu przez radcę prawnego poprzez złożenie stosownej adnotacji.

 

4) W § 10 wprowadzić ust.6 w brzmieniu:

 

Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy udostępniane są przez wyznaczonego pracownika Referatu Ogólno-Organizacyjnego obywatelom, celem wglądu do nich, sporządzania odpisów i notatek. Sporządzanie kopii protokołów następuje na podstawie pisemnego podania i podlega opłacie skarbowej, chyba, że przepis prawa ogranicza jawność ww dokumentów.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 1 ust.1, który ma zastosowanie do organu wykonawczego Gminy wyłonionego w kadencji następującej po kadencji w czasie której uchwałę podjęto.

 

 

 

                                                                                                                        Załącznik Nr 2

Do Statutu Gminy Buczkowice

 

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Buczkowicach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Buczkowicach zwana dalej „Komisją” działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminy oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Komisja realizuje funkcję kontrolną a także opiniodawczą i inicjującą.

2. Działalność Komisji służy Radzie Gminy dla doskonalenia działalności Gminy.

 

§ 3

Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 4

Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

3 Opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu,

4 Badanie pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalności kontrolowanych jednostek,

5 Badanie realizacji uchwał Rady Gminy,

6 Rozpatrywanie skarg na działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

7 Badanie realizacji  składanych przez radnych interpelacji i wniosków.

8 Kontrola wykonywania przez Wójta nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi

 

§ 5

Komisja podejmuje kontrolę na wniosek:

7. Rady Gminy,

8. Z własnej inicjatywy, do której upoważnia ją Rada niniejszym regulaminem.

 

Rozdział II

Skład Komisji Rewizyjnej

 

§ 6

3. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz z członków wybieranych spośród radnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Skład Komisji nie przekracza pięciu osób.

5. Odwołanie członków komisji następuje na  zasadach określonych w ust.1.

6. W skład komisji nie mogą być powoływani radni pełniący funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 7

 Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego lub wskazana przez Niego osoba.

 Prawo do zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej przysługuje Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Przewodniczącego oraz pod ich nieobecność Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 8

e) Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

f) W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada Gminy.

g) Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady Gminy, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej decyzji.

 

Rozdział III

Zadania kontrolne

 

§ 9

Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady Gminy.

 

§ 10

1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli :

1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej  kontroli zostały uwzględnione przez jednostkę.

4. Komisja może też przeprowadzić kontrole uzupełniające wcześniej przeprowadzonych kontroli.

 

§ 11

2. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe  w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji, zatwierdzonym przez Radę Gminy.

3. Rada Gminy może podejmować decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy Komisji.

4. Komisja może przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte zatwierdzonym planem pracy komisji, ale zaakceptowane przez Radę Gminy.

 

§ 12

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż dwa tygodnie a kontrola problemowa i sprawdzająca – dłużej niż tydzień.

 

§ 13

4. Kontroli Komisji nie  podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów stanowiących podstawę określonych działań.

5. Rada może nakazać Komisji nie rozpoczynanie kontroli a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję.

Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.

6. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

7. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

8. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia  kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych.

 

§ 14

10. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne

 i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego      podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w §4 ust. 2.

11. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

12. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności : dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczania kontrolowanych.

 

Rozdział IV

Tryb kontroli

 

§ 15

2. Kontroli kompleksowych dokonuje w imieniu Komisji zespół kontrolny składający się z co najmniej  dwóch członków Komisji lub cała Komisja.

3. Kontrole – z zastrzeżeniem ust. 5 – przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Jeden egzemplarz upoważnienia podpisuje imiennie Przewodniczący Rady Gminy i jest to traktowane jako  upoważnienie wydane Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

5. Kontrolujący zobowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki każdy z członków Komisji może przystąpić do kontroli problemowej, bez wcześniejszej uchwały Rady oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje , w których członek Komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu gminnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający ujawnienie strat ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

Monitor Polski, zgodnie z art. 5 ust.7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnym

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 5, kontrolujący obowiązany jest zwrócić się w najkrótszym możliwym terminie do Przewodniczącego Rady, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadkach nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji.

9. Rozpatrywania skarg na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje Komisja Rewizyjna w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

§ 16

- W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

- Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 17

d) Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

e) Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, z wyłączeniem informacji i dokumentów objętych tajemnicą państwową, służbową, skarbową i wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

f) Kierownik kontrolowanej jednostki umożliwia kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

g) Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

h) Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 2.

 

§ 18

Obowiązki przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

 

§ 19

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

Rozdział V

Protokoły kontroli

 

§ 20

Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół kontroli, obejmujący :

1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2. imię i nazwisko kontrolujących,

3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działaniach kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7. datę i miejsce podpisania protokołu,

8. podpisy kontrolujących oraz kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu, z podaniem przyczyny odmowy,

9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości,

10. wykaz załączników.

 

§ 21

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady

 pisemne uwagi dotyczące kontroli oraz jej ustaleń.

4. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się – w terminie 7 dni od daty podpisania przez kierownika kontrolowanego podmiotu – protokołu pokontrolnego.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo do złożenia  zastrzeżeń na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - w terminie  14 dni od daty podpisania protokołu. Podpisany protokół jest wręczany  kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do ustosunkowania się do wniesionych zarzutów w terminie 7 dni.

7. Protokół kontroli wraz z wniesionymi zarzutami i odpowiedziami na nie otrzymują –  Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji.

 

Rozdział VI

Zadania opiniodawcze

 

§ 22

Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

 

§ 23

3. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o odwołanie Wójta Gminy.

4. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię o której mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

 

§ 24

Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady.

 

Rozdział VII

Plan pracy i sprawozdania komisji

 

§ 25

3. Komisja przedkłada Radzie Gminy plan pracy w terminie do 15 dnia stycznia każdego roku.

4. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1.terminy odbywania posiedzeń,

2.terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

§ 26

3. Komisja składa Radzie – najpóźniej do 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

4. Sprawozdanie powinno zawierać :

1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję,

4. wykaz wyłączeń, o których mowa w § 8 niniejszego regulaminu,

5. ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium – o ile Komisja już ten wniosek sporządziła.

 

Rozdział VIII

Posiedzenia komisji

 

§ 27

20) Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji  lub Zastępcę, zgodnie z planem pracy Komisji i w miarę potrzeb.

21) Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w formie pisemnej.

22) Posiedzenia, o których mowa w ust. 1 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji a także na pisemny wniosek :

3.Przewodniczącego Rady,

4.nie mniej niż ¼ ustawowego składu Rady Gminy,

5.co najmniej dwóch członków Komisji.

23) Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji, obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

24) W obradach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący członkami Komisji lub osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów, bez prawa udziału w głosowaniu.

25) Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

§ 28

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

6. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Buczkowice

 

Regulamin Rady Gminy Buczkowice

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin  Rady  Gminy Buczkowice określa organizację wewnętrzną  oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wyłączeniem zasad działania Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2

4. Rada Gminy działa na sesjach, poza sesjami za pośrednictwem komisji oraz Wójta jako organu wykonawczego.

5. Wójt i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

6. Rada Gminy na wniosek Przewodniczącego może uchwalić program działania Rady Gminy.

 

Rozdział 2

Sesje Rady

 

§ 3

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

 

§ 4

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący  Rady Gminy poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy :

a) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

b) wybór Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego.

 

§ 5

3. Rada   Gminy   obraduje   na   sesjach   zwoływanych   przez  Przewodniczącego   Rady  a  w  przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.

4. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 6

Na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku  o zwołanie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 

Rozdział 3

Przygotowanie sesji Rady

 

§ 7

3. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

4. O terminie i miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą zawiadomienia lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed przyjęciem porządku obrad.

6. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, Sołtysów o sesji Rady Gminy.

 

§ 8

3. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

4. W sesji biorą udział bez prawa głosowania Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny.

5. Do udziału w sesji mogą być także na wniosek Wójta Gminy zaproszeni pozostali pracownicy urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących rozpatrywanych spraw.

 

§ 9

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowywaniu i odbyciu sesji.

 

Rozdział 4

Zasady obradowania

 

§ 10

5. Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sesji może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

7. W obradach sesji Rady Gminy mogą uczestniczyć przedstawiciele środków masowego przekazu z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu.

8. Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może się odbywać wyłącznie za zgodą Rady.

 

§ 11

13. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy będące tajemnicą państwową lub służbową zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwowej lub służbowej, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada Gminy obraduje przy drzwiach zamkniętych.

14. Poza przypadkiem określonym w ust 1. Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczności Gminy lub poszczególnych obywateli, cała sesja lub obrady nad poszczególnymi punktami porządku obrad, odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 12

Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy składu (quorum) chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

 

§ 13

1. Sesja odbywa się  na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuować obrady w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.  

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania nowych dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie dalsze obradowanie lub rozstrzygnięcie sprawy.

 

 

§ 14

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący  przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji - jednak nie krótszy niż trzy dni od daty przerwanej sesji - z tym że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole.

 

§ 15

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie Jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia Go w obradach -   Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku gdy okoliczności wskazane powyżej dotyczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Rada może postanowić, że obradom tej sesji przewodniczy radny najstarszy wiekiem.

 

§ 16

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „otwieram... sesję Rady Gminy Buczkowice”.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność   obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio §14 niniejszego regulaminu.

 

§ 17

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia pod dyskusję zmiany porządku obrad Rady Gminy.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny, Przewodniczący Rady, Wójt, Zastępca Wójta.

3. Rada Gminy może wprowadzić zmiany  porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

 

§ 18

Porządek obrad obejmuje w szczególności :

5. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

6. zgłoszenie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych,

7. informacje o  realizacji wcześniej przyjętych wniosków i interpelacji,

8. informacje z prac komisji Rady Gminy,

9. rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

10. wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

 

§ 19

5. Interpelacje i zapytania składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym winne one być sformułowane jasno i zwięźle.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania udziela Wójt lub upoważniona przez Niego osoba. Na żądanie radnego odpowiedź na zgłoszoną interpelację winna być udzielona pisemnie.

7. Interpelacje i zapytania mogą być zgłoszone na piśmie w czasie sesji lub na ręce Przewodniczącego Rady. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona na sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od dnia odbycia sesji na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

8. Pracownik ds. obsługi Rady i jej organów prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i wniosków, na które nie udzielono odpowiedzi na sesji oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.

9. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelacje do porządku obrad na następnej sesji.

 

 

 

 

§ 20

7. Nie rzadziej niż raz na kwartał Wójt Gminy zobowiązany jest złożyć na forum Rady sprawozdanie z podejmowanych działań, w szczególności w zakresie realizacji  uchwał Rady.

8. Sprawozdania,  o których   mowa  w  ust. 1  przedstawiane  są  Radzie w formie pisemnej i wymagają one przyjęcia przez Radę w drodze głosowania i odnotowania wyniku głosowania w protokole sesji.

 

§ 21

10. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

11. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może dokonać za zgodą Rady zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

 

§ 22

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem  obrad a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych.

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od tematu obrad  lub znacznie wydłuża wypowiedź, Przewodniczący Rady może przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.

3. Jeśli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniesie skutku, może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

6. W przypadku, jeśli podejmowane przez Przewodniczącego Rady działania nie przynoszą skutków, może on nakazać przerwanie obrad i zarządzić przerwę.

 

§ 23

1. Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności :

a) stwierdzenia quorum,

b) wycofania określonego tematu z porządku obrad,

c) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

d) zamknięcia listy mówców, kandydatów,

e) zamknięcia listy oraz ustalenia czasu wystąpienia dyskutantów,

f) tajnego głosowania,

g) zgłoszenia poprawki do projektu uchwały,

h) przestrzegania regulaminu obrad.

3. Wnioski o charakterze formalnym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

6. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu:

a)  Wójtowi,

b) osobom upoważnionym przez Wójta w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

 

 

 

 

§ 24

Przewodniczący obrad udziela głosu osobie spoza Rady, jako głos w dyskusji w odpowiednim punkcie porządku obrad lub w stałym punkcie porządku obrad „Sprawy różne”, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady, przy czym przepis &22 stosuje się odpowiednio.

 

§ 25

5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
6. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić głosu radnym tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 26

5. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję słowami „zamykam... sesję Rady Gminy Buczkowice”.

6. Czas od jej otwarcia do zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

7. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 27

Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rady, Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

 

§ 28

Do wszystkich osób pozostających na miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 29

1. Z każdego posiedzenia Rady wyznaczony przez Wójta pracownik urzędu gminy sporządza protokół, który winien zawierać:

1.1. numer, datę i miejsce posiedzenia,

1.2. nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta, 

1.3. stwierdzenie prawomocności obrad,

1.4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

1.5. zatwierdzony porządek obrad,   

1.6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść zgłoszonych i przyjętych wniosków,

1.7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,

1.8.  wskazanie w protokole wniesienia uwag przez radnych do treści uchwały,

1.9. czas trwania sesji.

2. Do protokołu dołącza się:

2.1. listę obecności radnych,

2.2. listę gości zaproszonych,

2.3. podjęte uchwały,

2.4. inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie obrad,

2.5. zgłoszone na piśmie wnioski i interpelacje,

2.6. protokoły głosowań tajnych.

3. Sesje są nagrywane na taśmach magnetofonowych, które przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa w &18 ust. 1 lit.a niniejszego Regulaminu.

 

§ 30

1. Protokół wykłada się do wglądu radnych w biurze Rady Gminy po 14 dniach po odbytej sesji.

2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami i na najbliższej sesji.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek i uzupełnień decyduje Rada w głosowaniu.

 

§ 31

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

3. Protokół z sesji podpisuje prowadzący sesję oraz protokolant.

4. Projekt protokołu z sesji przekazuje się wójtowi do 14 dni po sesji.

 

Rozdział 5

Tryb głosowania

 

§ 32

h) Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

i) W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 33

9 Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

10 Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” oraz nadzorując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

11 Do przeliczania głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.

12 Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

13 W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” głosowanie powtarza się.

 

§ 34

Głosowanie tajne stosuje się gdy przepisy ustawy taki tryb przewidują.

Głosowanie  tajne  przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych, z wybranym spośród siebie Przewodniczącym komisji.

W głosowaniu tajnym radni głosują  za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada Gminy ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana komisja.

Na  kartach  do  głosowania  tajnego  oznacza się  sposób  oddania  głosu  „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

Komisja  skrutacyjna  przed  przystąpieniem  do  głosowania  objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki  z głosowania.

Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji rady.

W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się .

 

§ 35

8. W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego, przepisy § 34 stosuje się odpowiednio.

9. Przewodniczący Rady Gminy przeprowadza wówczas głosowanie wyczytując nazwiska radnych z listy obecności, którzy po wyczytaniu stwierdzają głośno czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się”.

10. Fakt głosowania imiennego musi być odnotowany szczegółowo w protokole sesji.

 

§ 36

6. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta i wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

7. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.

8. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

 

§ 37

 Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

 Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

 W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w & 38 ust. 1.

 Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

 W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

 Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 38

5. Wymóg głosowania zwykłą większością głosów jest spełniony, jeżeli za wnioskiem (kandydaturą) opowie się większa liczba głosujących „za” niż „przeciw” wnioskowi (kandydaturze).

6. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za wnioskiem lub  kandydaturą została oddana liczba co najmniej o jeden więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciw i wstrzymujących się).

7. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

Rozdział 6

Uchwały Rady

 

§ 39

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które powinny być odnotowane w protokole sesji.

3. W sprawach, które nie wymagają rozstrzygnięcia w formie uchwał, Rada określa swoje stanowisko.

4. Stanowisko Rady jest odnotowywane w protokole i musi mieć konkretnego adresata, do którego zostaje przesłane.

 

§ 40

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

 

§ 41

1. Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób czytelny i zawieraćprzedewszystkim:

1.1. datę i tytuł oraz kolejny numer,

1.2. podstawę prawną,

1.3. postanowienie merytoryczne,

1.4. określenie organów odpowiedzialnych za wykonywanie uchwały,

1.5. termin wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania i sposób podania do wiadomości.

2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia uchwały.

3. Projekty uchwał - wraz z uzasadnieniem - przygotowywane są przez Wójta i opiniowane przez właściwe komisje Rady. Opinie Rady są odczytywane na sesji Rady przez Przewodniczącego  danej komisji lub upoważnionego członka komisji.

4. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisję Rady, grupę – co najmniej pięciu radnych, klub radnych, Przewodniczącego Rady -  Wójt wyraża swoje stanowisko do projektu. Opinię do projektu uchwały przedstawia na sesji Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 42

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność  Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

§ 43

1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji w biurze Rady.

2. Kopie uchwał  przekazywane są Wójtowi oraz właściwym jednostkom do realizacji w ciągu 3 dni od daty ich podjęcia.

3.  Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

Rozdział 7

Komisje  Rady

 

§ 44

1. Komisje Rady Gminy – stałe i doraźne - podlegają wyłącznie Radzie i działają w jej imieniu.

2. Przedmiot działania poszczególnych Komisji stałych i zakres działania Komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej.

 

§ 45

1. Komisje Rady Gminy mogą  odbywać wspólne posiedzenia.

2. Przewodniczącym wspólnego posiedzenia  komisji jest Przewodniczący jednej z komisji odbywających wspólne posiedzenie, wyłoniony w wyniku uzgodnienia między Przewodniczącymi tychże komisji. W przypadku braku uzgodnienia – Przewodniczącego posiedzenia wspólnego komisji wskazuje Przewodniczący Rady Gminy.

 

§ 46

7. Komisje pracują według planów, które przedstawiają do akceptacji Rady Gminy do 15 stycznia każdego roku.

8. Rada Gminy może zlecić Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 47

1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący komisji - wybrany przez Radę Gminy:

4. organizuje prace komisji,

5. zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,

6. składa Radzie sprawozdanie z działania komisji co najmniej raz w roku.

2. Członkowie komisji zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.

 

§ 48

1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego komisji zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwoływać komisje na pisemny wniosek co najmniej ¼ składu ogólnej liczby członków komisji.

3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział inne osoby nie będące członkami komisji, zaproszone na posiedzenie oraz radni innych komisji. Udzielanie głosu  osobom, które nie są radnymi, następuje w sposób określony w § 24 niniejszego regulaminu.

4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.

5. Dla prawomocności posiedzeń wspólnych komisji, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu z każdej komisji biorącej udział we wspólnym posiedzeniu.

6. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego komisji.

7. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie komisji.

 

§ 49

1. Posiedzenia komisji są jawne. Informacja o terminie, miejscu i porządku posiedzenia komisji zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych sołectwach, na 3 dni przed terminem posiedzenia komisji.

2. Obywatelom przysługuje prawo wstępu na posiedzenia komisji. Ograniczenie jawności posiedzeń może wynikać wyłącznie z ustaw.

 

§ 50

26) Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

27) Protokół powinien zawierać :

2.1. porządek obrad,

1. streszczenie wystąpień, treść wniosków poddanych pod głosowanie,

2. wyniki głosowania,

3. treść podjętych opinii i wniosków komisji.

28) Do protokołu dołącza się listę obecności.

29) Protokoły w ciągu kadencji otrzymują kolejne numery, numeruje się je cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

30) Protokół z posiedzenia komisji winien być odczytany na następnym posiedzeniu i po uwzględnieniu ewentualnych uwag - przyjęty przez komisję.

31) Po przyjęciu przez komisję, protokół podpisuje Przewodniczący komisji i protokolant.

 

Rozdział 8

Kluby Radnych

 

§ 51

1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.

2. Klub może tworzyć co najmniej 5 radnych.

3. Przynależność radnych do Klubu jest dobrowolna.

 

§ 52

 Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącym Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

 Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierać:

2.1. imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu,

2.2. listę członków Klubu,

2.3. nazwę Klubu – jeżeli ją posiada.

 Działalność Klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

 Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

 Przedstawiciel Klubu Radnych wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej.

 Kluby działają przez okres kadencji Rady.

 Kluby ulegają rozwiązaniu gdy liczba ich członków spadnie poniżej pięciu.

 Rozwiązanie klubu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

Rozdział 9

Radni

 

§ 53

1. Radni winni uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i  w pracach  komisji do których zostali wybrani.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

2.1. konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,

2.2. informowanie wyborców o stanie Gminy,

2.3. informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,

2.4. przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

 

§ 54

Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

 

§ 55

Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

§ 56

3. Spotkania radnych  Gminy ze swoimi wyborcami powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

4. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach Gminy i jej mieszkańców.

 

§ 57

9. Radni ponoszą przed Radą Gminy i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie Gminy.

10. Przewodniczący Rady Gminy dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia w ich pracy. Może również udzielić „ostrzeżenia”.

 

§ 58

5. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania obowiązków, Przewodniczący Rady Gminy może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę Gminy „upomnienia”.

6. W sprawie wskazanej w ust. 1 Rada Gminy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.

 

§ 59

- W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy Rada Gminy może powołać komisję lub zespół dla zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

- Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy.

- Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna wysłuchać radnego.

 

§ 60

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy w trybie art. 25 ust. 3 o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierających określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 61

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy Buczkowice.

2. Przepis ust. 1 dotyczy również kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

 

§ 62

Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

§ 63

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

Rozdział 10

Wspólne sesje Rad Gmin

 

§ 64

i) Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.

j) Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad.

k) Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują obydwaj Przewodniczący Rad Gmin.

l) Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi - stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

m) Koszt wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

§ 65

1. Niniejszy regulamin stanowi część składową  Statutu Gminy Buczkowice.

2. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień Regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Statutu Gminy Buczkowice

 

Wykaz  jednostek organizacyjnych gminy

 

1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                    -  jednostka budżetowa

2.  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli                                                        -  jednostka budżetowa

3.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach                              -  jednostka budżetowa   

4.  Szkoła Podstawowa w Buczkowicach                                                    -  jednostka budżetowa

5.  Szkoła Podstawowa w Godziszce                                                          -  jednostka budżetowa

6.  Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach                                                  -  jednostka budżetowa

7.  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Kalnej                   -  jednostka budżetowa                                               

8.  Gimnazjum Publiczne nr 2 w Godziszce                                      -  jednostka budżetowa

9.  Gimnazjum Publiczne nr 3 w Rybarzowicach                              -  jednostka budżetowa 

10 Przedszkole w Buczkowicach                                                     -  jednostka budżetowa

11.Przedszkole w Godziszce                                                                      -  jednostka budżetowa

12.Przedszkole w Rybarzowicach                                                              -  jednostka budżetowa

 

W jednostkach określonych w pkt. 4,5,6,7 działają środki specjalne –  żywienie zbiorowe w świetlicach.

 

Wykaz podmiotów dla których Rada Gminy Buczkowice

jest organem założycielskim :

 

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  - instytucja kultury

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej