OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana:  Jolanta, Jadwiga Majdak z domu Paluch

Urodzona: 11 października 1966 r. w Bielsku-Białej

miejsce zatrudnienia: zatrudniona w Szkołe Podstawowej w Kalnej na stanowisku dyrektora

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. Nr 106, poz. 679, z z 1998r. , Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-         papiery wartościowe:  nie dotyczy , na kwotę: nie dotyczy

II.

1.      Dom o powierzchni:  237 m²,  o wartości: 200.000 zł

Tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Gospodarstwo rolne:

Rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

Powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

3.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka – 1497 m²

o wartości: 50.000 zł.

tytuł prawny: własność

 

III.

     Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta 

      udziałów: nie dotyczy

      udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

      z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

IV.

      Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy                                                                                                                                                                                          akcje  te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 

V.

Nabyłem ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia

od kogo:  nie dotyczy

 

VI.

1.      Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

-         Osobiście:  nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.      Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

-         Osobiście: nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokościnie: nie dotyczy

 

VII.

 1.W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy

-         jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):  nie dotyczy                                               Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy

-         jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):  nie dotyczy                                               Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy

-         jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy

-     jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):  nie dotyczy                                               Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ½ etatu pedagoga w ZSTiH – 500 zł. /miesięcznie, wynagrodzenie ze stosunku pracy – 37.549,13 zł

 

 

 

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy marki AUDI 80 –1993 r.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)  : nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: :   informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu powołania nieruchomości są niejawne / art.24i, pkt.1 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw –Dz.U.z 2002r. Nr 214, poz. 1806/

 

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

 

Bielsko-Biała 29.04.2003 r.                                                         Majdak

( miejscowość, data)                                                                                                      ( podpis)