Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Refer. Spraw Społecznych i Urząd Stanu Cywilnego /SS i USC/
Adres Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
 
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066


wew. 17  
inspektor mgr Anna Dobija-Chmiel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, kierowaie pracą referatu, realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych-pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informaci Niejawnych.


wew. 16  
inspektor mgr Małgorzata Duraj - Zastępca Kierownika USC, wydawanie dowodów
osobistych. obrona cywilna, akcja kurierska


wew. 35
inspektor - mgr Marzena Wilcz - ewidencja Ludności, realizacja zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu  i Senau, wyborem Prezydenta RP z wyborami samorządowymi
Fax
/33/ 4990066
Zadania 1) W zakresie ewidencji ludności w szczególności:
a) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
b) Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,
c) Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania,
d) prowadzenie rejestru wyborców wraz z jego aktualizacją\
e) obsługa systemu Źródło
f) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zkresie ewidencji ludności

2) W zakresie obrony cywilnej w szczególności:

a) opracowanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej Gminy,
b) prowadzenie i aktualizacja ewidencji terenowej formacji OC
c) nadzór merytoryczny oraz pomoc w opracowaniu planów OC w zakładach pracy,
d) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i podmiotami gospodarczymi w zakresie całości spraw z zakresu  OC i ochrony ludności, opracowanie planów OC, tworzenia formacji OC
e) organizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony a także szkoleń formacji OC,
f) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiegow planowaniu i zabezpieczaniu w indywidualne środki ochrony przed skażeniami ludności oraz formacji OC własnej i zakładów pracy
g) udział w ćwiczeniach, szkoleniach organizaowanych przez szczebel powiatowy, wojewódzki i krajowy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji
h) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz jego ewidencji i konserwancji

3) W zakresie spraw obronnych, w szczególności

a) opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji dla prowadzenia akcji kurierskiej
b) szkolenie osób zaangażowanych w realizacje akcji kurierskiej
c) prowadzenie całości spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony (nakładanie świadczeń, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru)
d) prowadzenie spraw reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
e) planowanie przedsięwzięć na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa, planów szkolenia obronnego
f) prowadzenie całości spraw związanych z kwalifikacją wojskową, poborem i sprawozdawczością
g) planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych
h) sporządzanie sprawozdań z realizacji szkolenia obronnego
i) utrzymanie i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Buczkowice w warunkach zewnętrzenego zagrożenia i w czasie wojny
j) sporządzanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta
k) opracowywanie, aktualizacja i przesyłanie organom nadzoru i jdenostkom współdziałającym informacji dotyczących elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

4) W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

a) Prowadzenie całości spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego,  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego,
b) Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
c) Załatwianie korespondencji konsularnej według właściwości
d) wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk

5) W zakresie obronnym a w szczególności:

a) prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej
b) prowadzenie prac reklamacyjnych mających na celu reklamowanie osób od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny


6) W zakresie zarządzania kryzysowego w szczególności:

a) ocena i analiza zagrożeń ludności i jej mienia
b) opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego
c) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
d) organizowanie i utrzymanie łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego
e) planowanie i organizowanie szkoleń
f) planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań zarządzania kryzysowego

7) Realizacja zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, wyborem Prezydenta RP, z wyborami samorządowymi
Opis Liczba osób zatrudnionych w referacie - 3
inspektor - mgr Anna Dobija-Chmiel - Kierownik USC
inspektor - mgr Małgorzata Duraj-Zastępca Kierownika USC
inspektor- mgr Marzena Wilcz
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-20 11:55:15
Data utworzenia 2003-07-21
Data udostępnienia 2003-07-22 10:11:38
Osoba odpowiedzialna __IMIE_NAZWISKO__
Udostępnił Barbara Kaleta