Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat Ogólno – Organizacyjny /ORG/
Adres Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
 
Kontakt
Telefon
/33/ 4990066
wew. 19 - inspektor mgr Bożena Szczepańczyk- obsługa sekretariatu Wójta Gminy,prowadzenie spraw kadrowych, BHP, archiwizacja
wew. 10 - inspektor mgr Renata Krupa - dziennik podawczy, działalność gospodarcza
wew. 29 - inspektor Barbara Kaleta - dziennik podawczy, BIP
wew. 28 - inspektor mgr Ewa Matera - obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz jednostek pomocniczych, prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
wew. 20-  inż. Jakub Kwaśny- informatyk Urzędu
wew. 23-  podinspektor Stanisław Górny - prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Fax
/33/ 4990066  wew. 26
Zadania Zadania:
1) W zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu:

a) Zapewnianie sprawnej organizacji oraz koordynowanie pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
b) Obsługa sekretariatu,
c) Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Urzędu, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,
d) Prowadzenie biblioteki urzędowej, archiwum zakładowego, centrali telefonicznej oraz stacji teleksowej, łączności radiofonicznej,
e) Organizacja prawidłowej i terminowej obsługi interesantów,
f) Prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej Urzędu,
g) Prowadzenie spraw dotyczących pieczęci, tablic urzędowych,  prenumeraty czasopism,
h) Prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych i sądowych,
i) Organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie,
j) Realizacja zadań dotyczących organizacji  załatwiania skarg i wniosków.
k) Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji  aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz przekazywanie ich odpowiednim jednostkom organizacyjnym do realizacji,
l) Koordynowanie współpracy Wójta Gminy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
ł) Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
m) Organizacja i spedycja poczty.
n) Prowadzenie spraw obronnych w części wynikającej z zakresu działania referatu
o) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
p) prowadzenie i aktualizacjia Biuletynu Informacji Publicznej
r) koordynowanie oraz planowanie działań i rozwoju jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Buczkowice, współdziałanie z jednostkami innych OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej

2) W zakresie kadr w szczególności:

a) Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
b) Prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
c) Organizowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia pracowników Urzędu
d) planowanie,organizowanie i kierowanie kontrolami w Urzędzie
     
3) W zakresie spraw administracyjno -gospodarczych:

a) Zarządzanie i utrzymanie budynku Urzędu, gospodarka lokalami biurowymi,
b) Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, zaopatrzenie materiałowo -techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
c) Obsługa ksero,
d) Prowadzenie spraw w zakresie BHP i P.Poż.w Urzędzie,
e) Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie Urzędu Gminy i wokół Urzędu.


4) W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a w szczególności :

a) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b)  Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń.

5) W zakresie obsługi Rady Gminy i jej organów:

a) Obsługa kancelaryjno -biurowa Rady Gminy oraz jej komisji, a w szczególności : opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i nadzór nad terminową ich realizacją,
b) Prowadzenie rejestru uchwał i aktów prawa miejscowego,
c) Udostępnianie obywatelom uchwał Rady Gminy Buczkowice oraz protokołów z posiedzenia Rady Gminy i komisji Rady,

6) W zakresie współpracy z organami administracji rządowej w szczególności:
 a) koordynowanie spraw związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Rad Gminy, Rad Sołeckich oraz   referendum.

7) W zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a w szczególności:
a) koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8) w zakresie realizacji zadań dotyczących współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie określonym przepisami prawa a w szczególności:
a) obsługa dotacji udzielanych dla Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych należących do zadań własnych Gminy.
Opis mgr Agata Artemska - kierownik referatu.
Liczba zatrudnionych w referacie-7 osób.

inspektor - mgr Bożena Szczepańczyk
inspektor - mgr Renata Krupa
inspektor - Barbara Kaleta
inspektor - mgr Ewa Matera
informatyk Urzędu - inż. Jakub Kwaśny
podinspektor - Stanisław Górny
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-20 11:55:15
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2003-07-22 10:11:38
Osoba odpowiedzialna __IMIE_NAZWISKO__
Udostępnił Barbara Kaleta