Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Zastępca Wójta
    
Jerzy Kanik
Kontakt
fax
fax 33 499-00-66 wew.26
Telefon
33 499-00-66 wew.23
Dyżury
 
 
 
 
Kompetencje 1. Do kompetencji i obowiązków zastępcy wójta gminy należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez wójta na podstawie odrębnych upoważnień i pełnomocnictw, w tym:
 - prowadzenia  w  imieniu  wójta spraw  gminy   z  zakresu  zadań  realizowanych  przez  
 - nadzorowane  przez  zastępcę wójta referaty, samodzielne stanowiska pracy i gminne  jednostki  organizacyjne, których wykaz określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy,
 - załatwiania i podpisywania  w  imieniu wójta :
- wystąpień  kierowanych  do  rady  gminy, sołtysów, organów  administracji  rządowej     samorządowej, organizacji  pozarządowych oraz innych podmiotów występujących do organów gminy,
- odpowiedzi  na   interpelacje  i  zapytania  radnych, wnioski  komisji  rady oraz wystąpienia  posłów   i  senatorów,
- odpowiedzi  na  skargi  i  petycje,  
- materiałów,  w tym projektów uchwał  na  sesje  rady  gminy oraz  komisje  rady,z zakresu  zadań  realizowanych  przez  nadzorowane  przez  zastępcę wójta referaty,samodzielne stanowiska pracy i gminne  jednostki organizacyjne, o których mowa w punkcie 1a,

- załatwiania w imieniu wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z wydawaniem decyzji i postanowień oraz zaświadczeń w sprawach  
prowadzonych przez nadzorowane przez Zastępcę Wójta jednostki, referaty, samodzielne stanowiska pracy, tj.:
- Referat Spraw Społecznych i USC,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach,

- podejmowania  wszelkich  czynności  faktycznych  i  prawnych,  mających  na  celu wykonywanie zadań realizowanych przez nadzorowane  przez podległe referaty, samodzielne stanowiska pracy
- zatwierdzania  rachunków  i  faktur  do  zapłaty do wysokości środków uchwalonych w budżecie na dany rok,

- składania  jednoosobowo  oświadczeń  woli  w  imieniu  gminy  w  zakresie  zarządu mieniem oraz zaciągania zobowiązań w  ramach  zadań   realizowanych  przez  podległe  referaty,
- wykonywania  w  imieniu wójta - zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) - następujących  czynności, w sprawach  z  zakresu prawa pracy,w stosunku do pracowników nadzorowanych przez zastępcę wójta referatów,samodzielnych stanowisk pracy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:

- udzielania  urlopów,
- kierowania  na  szkolenia,  dokształcanie  i  doskonalenie    zawodowe,
- zawierania  umów  o  praktyczną  naukę  zawodów  ze  szkołami  wszystkich  typów  oraz  wyższymi  uczelniami,
- delegowania  w  sprawach  służbowych, z wyłączeniem delegacji zagranicznych,
- dokonywania - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2018r. poz.1260 z późn.zm.)-okresowej oceny pracowników,

- wykonywania - zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn.zm.) - zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności, związanych z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- załatwiania spraw wynikających z  ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.1330 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu  informacji sektora publicznego - decyzji o odmowie  udostępnienia  informacji  publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.1243 z późn. zm.),
- reprezentowania w imieniu wójta  przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi w sprawach ich dotyczących, z prawem   udzielania dalszych pełnomocnictw radcom prawnym i   adwokatom,
- podpisywania - w moim imieniu -  wniosków oraz umów  o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych, pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów krajowych, a także innych   dokumentów związanych z ich realizacją.

b) współdziałanie z radą gminy oraz komisjami rady w zakresie powierzonego działania;
c) przygotowywanie projektów umów w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; prowadzenie rejestru zawartych umów,
d) koordynowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) współpraca z instytucjami, organizacjami, towarzystwami trzeźwościowymi, kulturalno-społecznymi, sportowymi, młodzieżowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
f) współpraca przy przygotowywaniu projektów gminnych aktów prawnych   w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
g) realizacja spraw z zakresu ustawy  Prawo o zgromadzeniach w zakresie dotyczącym gminy,
h) prowadzenie diagnoz i analiz problemów alkoholowych na terenie gminy Buczkowice.
i) obsługa współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Opis Absolwent Wydziału Prawa. Zatrudniony w Urzędzie Gminy od 2000 roku do nadal.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-24 10:20:21
Data utworzenia 2019-05-16
Data udostępnienia 2019-06-06 09:04:29
Osoba odpowiedzialna Barbara Kaleta
Udostępnił Barbara Kaleta