Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sekretarz Gminy
 Agata Artemska - zdjęcie portretowe
Agata Artemska
Kontakt
Fax
/033/ 499-00-66 wew.26
Telefon
/033/ 499-00-66
wew. 19 sekretariat
Dyżury
Poniedziałek
7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 16.00
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.00
Kompetencje Do kompetencji i obowiązków sekretarza gminy należy w szczególności:
a) organizowanie pracy urzędu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,
b) sprawowanie nadzoru nad terminowością wykonywanych zadań, w tym w szczególności w zakresie  rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
c) sprawowanie nadzoru nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej gminy i stroną internetową Urzędu , systemem informatycznym Urzędu Gminy, w tym zarządzaniem dokumentacją  w systemie EZD,
d) kierowanie pracą Referatu Ogólno - Organizacyjnego, w tym sprawowanie bieżącego nadzoru nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
  w tym nadzorowanie prowadzenia ewidencji wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy,
e) nadzorowanie przestrzegania RODO w Urzędzie,
f) sporządzanie testamentów alograficznych,
g) rozpatrywanie skargi na podległych pracowników w zakresie powierzonych spraw,
h) nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, do Rady Gminy, referendów, wyborów ławników    oraz spisów powszechnych, współpraca z biurem wyborczym,
i) koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych oraz stowarzyszeniach,
j) dokonywanie przeglądu i analizy obowiązujących aktów prawa kierownictwa wewnętrznego w zakresie organizacji urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawianie propozycji związanych z  ewentualną potrzebą ich aktualizacji,
a) przygotowywanie raportu o stanie gminy, analiz, prognoz,  programów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa zleconych przez wójta gminy.
b) koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych (adaptacyjnych) w urzędzie oraz zakup wyposażenia,  sprzętu oraz  środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań przez pracowników,
c) koordynowanie i nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych,
d) prowadzenie spraw gminy  powierzonych przez wójta gminy na podstawie odrębnych   upoważnień i pełnomocnictw
e) przygotowywanie projektów umów oraz prowadzenie rejestru zawartych umów  cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej z wyłączeniem umów w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
f) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
g) obsługa funkcjonowania targowiska w zakresie utrzymania ładu i porządku, w tym: realizacja spraw dotyczących bieżącego utrzymania boisk piłkarskich oraz Kompleksu sportowego "Przy Brzózkach" stanowiących własność Gminy Buczkowice,  
h) sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi staż dla bezrobotnych absolwentów na mocy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, osobami skierowanymi dla odbycia praktyki zawodowej oraz obsługa wniosków dotyczących organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych i interwencyjnych,

Opis Dwoje dzieci, prawnik administratywista. Wdniu 30 maja 2001 roku powołana Uchwałą Rady Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy, od 1 II 2003 r. - Z-ca Wójta Gminy Buczkowice
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-08-09 08:33:32
Data utworzenia 2003-07-22
Data udostępnienia 2003-07-22 12:13:52
Osoba odpowiedzialna Anna Dobija-Chmiel
Udostępnił Barbara Kaleta