Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Sposoby załatwienia spraw archiwalne

Nazwa Podatek leśny
Opis Karta informacyjna dotycząca podatku leśnego
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice

1 piętro, pokój nr 19
Informacja Tel: 33 499 00 66 wew. 22
fax: 33 499 00 66 wew. 26
Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. ze zm.)
Sposoby płatności przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego
Pracownicy odpowiedzialni Inspektor - mgr Irena Truchan
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:
I. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Buczkowice z siedzibą przy ul. Lipowskiej 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 499 00 66.

e-mail: sekretariat@buczkowice.pl
II. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@buczkowice.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Buczkowice określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6 - 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
IV. Odbiorcy danych osobowych Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. Prawo do cofnięcia zgody 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Opis załączników IL-1 (1) - Informacja o lasach
ZIL-1 (1) - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 (1) - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 (1) - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
IL-1 (UGB) -  Informacja w sprawie podatku leśnego (tylko zmiany, które miały miejsce przed 1 lipca 2019 r.)

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 (1) - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 (1) - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
DL-1 (UGB) - Deklaracja na podatek leśny (tylko zmiany, które miały miejsce przed 1 lipca 2019 r.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2019-07-15
Data udostępnienia 2019-07-15 13:46:56
Osoba odpowiedzialna Irena Truchan
Udostępnił Barbara Kaleta