Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa Akty prawne - uchwały, zarządzenia
Opis Uchwały i zarządzenia
Inne ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowują merytoryczni pracownicy, którzy go parafują. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
Projekty uchwał Rady Gminy przygotowywane z inicjatywy Wójta Gminy - po  aprobacie Wójta  są przekazywane  pracownikowi referatu zajmującego się obsługą Rady Gminy.
Projekty uchwał Rady Gminy są przedkładane właściwym komisjom Rady Gminy  zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady.


1. Projekty aktów prawnych powinny zawierać:
· tytuł i oznaczenie rodzaju aktu prawnego, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu
·podstawę prawną,
· przepisy merytoryczne,
· przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,
· przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekt aktu prawnego powinien zawierać oprócz danych określonych w pkt. 1 parafę osoby, która projekt przygotowała.  

Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniając obowiązujące przepisy, być zredagowane w sposób zrozumiały dla adresatów z zachowaniem reguł składni języka polskiego. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość i potrzebę jego wydania.  Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane w ciągu 7 dni i przedkładane  Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w przypadkach wskazanych w przepisach.  Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach.
Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym rzeczowo stanowiskom pracy. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego są  przekazywane do ogłoszenia przez pracownika obsługującego Radę Gminy.
Ogłoszenie uchwał, jeżeli wymagają tego przepisy, następuje również w lokalnej prasie lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy, siedzibach sołectw, a także w internecie.
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy, który udostępnia je do wglądu.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2006-02-24 11:29:49
Data utworzenia 2005-02-11
Data udostępnienia 2005-02-11
Osoba odpowiedzialna Barbara Walaszek
Udostępnił Barbara Walaszek