Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie dowodu osobistego
Opis opis
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I piętro - pok. nr 12
Informacja Tel: (33) 499 00 66 wew. 16
Inspektor - Małgorzata Duraj
fax: (33) 499 00 66 wew. 26
Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2016 poz. 391), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212).
Wymagane dokumenty Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie  

- zmiany danych ,które zamieszcza się w dowodzie osobistym (nie dotyczy w przypadku zmiany nazwy organu, który wydał dowód osobisty) .
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym ustalenie tożsamości osoby (należy wystąpić o wymianę niezwłocznie) .
- upływu  terminu ważności dowodu osobistego ( należy wystąpić o wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego).
W przypadku nie wymienienia dowodu osobistego z powodu zmiany danych, dowód osobisty ulegnie unieważnieniu po 4 miesiącach od daty zmiany danych zamieszczonych w dowodzie.

Dowody osobiste wydane przed dniem 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie potwierdza adresu miejsca zameldowania. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - w przypadku osób posiadających pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych
- certyfikat potwierdzenia obecności
- certyfikat podpisu osobistego - w przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu albo osoby małoletniej,  która ukończyła 13 rok życia a zgodę na umieszczenie certyfikatu wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
- przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana:
- niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
- niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego konieczne jest przedstawienie dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby. W przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie konieczne jest przedstawienie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków we wniosku - nie dotyczy przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada wyżej wymienionych dokumentów gdyż  organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego jest składany w formie dokumentu elektronicznego gdyż wtedy tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego. Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający złożenie organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego,   tym serii i numeru dowodu osobistego .

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa:
- osobiście wnioskodawca
- jeden z rodziców w przypadku osoby małoletniej
- jeden z rodziców w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską
- opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską
- kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie pisemnej dołącza się:
- kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek


Do wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się:

- plik o wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, zawierający kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele  wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna zachowywać proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach     35 x 45 mm. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wyjątki dotyczące wymogów dla fotografii:

- fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
- osoba z wrodzonymi  lub nabytymi wadami narządu wzroku  może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami - jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie (orzeczenie o niepełnosprawności). W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się odwzorowane cyfrowo orzeczenie albo zawierający orzeczenie dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostało dołączone cyfrowo odwzorowane orzeczenie jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie  z nakryciem głowy - jeżeli dostarczy dokument poświadczający takie uprawnienie (zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej ).W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się odwzorowane cyfrowo zaświadczenie albo zawierający zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostało dołączone cyfrowo odwzorowane zaświadczenie jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.


Termin załatwienia sprawy Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym zostanie powiadomiony wnioskodawca.
Opłata Bez opłaty.
Pozostałe informacje Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga obecności tej osoby (nie dotyczy: 1. osób, które nie ukończyły 5 roku życia, 2. osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, jeżeli były one obecne przy składaniu wniosku).
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego poprzez przedłożenie dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego. W przypadku nie przedstawienia wspomnianych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków, pod rygorem odmowy wydania dowodu osobistego - nie dotyczy sytuacji gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego gdyż organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

Odbioru dowodu osobistego dokonuje:

- osobiście wnioskodawca,
- w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych odbioru dowodu osobistego  dokonuje osobiście rodzic albo opiekun prawny,
- osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic albo kurator w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


Uwagi
Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

"Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (osobiście) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP(SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl)."

Możliwość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie internetowej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-16 13:10:21
Data utworzenia 2017-02-10
Data udostępnienia 2017-02-10 12:23:00
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Duraj
Udostępnił Barbara Kaleta