Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Opis Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu , rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
I piętro - pok. nr 12
Informacja Tel: (33) 499 00 66 wew. 16
Inspektor - Małgorzata Duraj
fax: 33 499-00-66 wew.26
Inne Osoba, która utraciła dowód osobisty lub uszkodziła dowód osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, jest zobowiązana:
- niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
- niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego do dowolnego organu gminy.

Wymagane dokumenty
- wypełniony formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- uszkodzony dowód osobisty - tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego,
- pełnomocnictwo szczególne - tylko w przypadku działania przez pełnomocnika.


Zgłoszenia dokonuje się:
- osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu, dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej,
- w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty,
- za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Uwaga
Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

"Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (osobiście) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl)."
W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się pisemne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.

Osoba posiadająca polski dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-19 13:27:34
Data utworzenia 2020-10-19
Data udostępnienia 2020-10-19 13:27:33
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Duraj
Udostępnił Barbara Kaleta