Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie pobytu stałego
Opis 1. Art. 24-32, 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.)
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35

fax:(033) 4990066
Inne ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie. Pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Przez Internet:
Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
W Urzędzie:
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie. Pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby). Formularz zgłoszenia jest do pobrania w biurze ewidencji ludności. Wzór formularza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia        2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2411)
Do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport.
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.) Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka w przypadku, gdy zameldowanie dziecka ma nastąpić pod adresem innym niż rodzice lub prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

OPŁATY:
Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Opłaty należy dokonać przelewem , na rachunek Urzędu:  52 1240 4142 1111 0000 4826 2811 PKO SA o/Szczyrk.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki - w przypadku spełnienia wymogów ustawowych. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu bądź wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak, czynność materialno-techniczna. W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami Kpa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-20 12:14:51
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 09:11:14
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Barbara Kaleta