Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Sposoby załatwienia spraw archiwalne / Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Nazwa Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o pozwolenie na budowę przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływać na środowisko.
Opis Podstawa prawna - Informacje udostępnia się na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 p.4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. / Dz.U. nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r./
Miejsce Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice


Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
I piętro pok.15
Informacja Tel: (33) 499-00-66 wew.34
inspektor - mgr Ewa Szczepanik
fax: /33/ 499-00-66 wew.26
Inne WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, raportów oddziaływania na środowisko, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 60 dni

Stawki opłat za wyszukiwanie informacj:
- za informację wymagającą wyszukiwania do 5 dokumentów - 2,00 zł
- za informację wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów - 4,00 zł
- za informację wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów - 6,00 zł

Stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych o formacie 210 mm x 297 mm /A4/:
- za kopie liczącą do 30 stron - 7,00 zł
- za kopię liczącą od 31 do 50 stron - 9,00 zł
- za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron - 3,00 zł
Stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 297 mm x 420 mm / A3/
- stosuje się ww. stawki mnożąc je przez 2

Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokunentów lub danych pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej SA za przesyłki listowe, zwiększone o 2,00 zł. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych zapisanych za nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości - 5,00 zł.
Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy lub wpłatę na rachunek bankowy Gminy w przypadku zaś opłat za przesyłki listowe przy ich odbiorze.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
I Piętro - pok. 14
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych    
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Buczkowice z siedzibą przy ul. Lipowskiej 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 499 00 66.
e-mail: sekretariat@buczkowice.pl
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@buczkowice.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Buczkowice określonych przepisami prawa,
w szczególności w  art. 6 - 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860-70-86

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
     do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-05 09:49:14
Data utworzenia 2005-02-02
Data udostępnienia 2005-02-02 10:28:15
Osoba odpowiedzialna Ewa Szczepanik
Udostępnił Barbara Kaleta