Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje ogólne

Sposoby załatwienia spraw archiwalne / Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Nazwa Decyzja - o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis Podstawa prawna – Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227).
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
II piętro pok.23
Informacja inspektor: mgr inż. Przemysław Lubiński
tel: (33) 499 00 66 wew.40
fax: (33) 499 00 66
e-mail: lubinski.p@buczkowice.pl
fax: /33/ 499-00-66 wew.26
Inne
WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wymaganymi załącznikami:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 pkt 4 lub 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopi mapy ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 miesięcy.

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 205zł (płatna w kasie urzędu lub przelewem w dniu składania wniosku).

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, który wydał decyzję (odwołanie składa się na dzienniku podawczym I piętro pok. nr 6). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji  stronie.

UWAGI
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów.


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-07-28 14:06:18
Data utworzenia 2006-03-01
Data udostępnienia 2006-03-01 10:34:51
Osoba odpowiedzialna Przemysław Lubiński
Udostępnił Barbara Kaleta