Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Komisje / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Skład
1 Omańska Bronisława - Przewodniczący Pedagog szkolny
2 Kanik Jerzy -                 Z-ca Przewodniczącego
3 Błachno Janusz         - Członek Komisji Nauczyciel
4 Gąsiorek Maria          - Członek Komisji Nauczyciel
5 Balcerowska Renata - Członek Komisji Pedagog szkolny
6 Konior Katarzyna       - Członek Komisji Kierownik GOPS Buczkowice
7 Kowalska Alicja         -  Członek Komisji Pracownik GOPS Buczkowice
8 Monika Bernecka-Caputa             -   Członek Komisji Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Buczkowicach
9 Majcherczyk Teresa - Członek Komisji Lekarz medycyny
10 Ewa Prochownik  -  Członek Komisji Pedagog, pracownik samorządowy
11 Sromek Edward   -  Członek Komisji Policjant

Funkcję pełnomocnika Wójta Gminy Buczkowice ds realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni - Jerzy Kanik


 
Zadania 1.Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa - w szczególności ustawą - oraz wynikające z uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Buczkowice Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego w dalszej treści Programem, a dotyczące m.in.:
1) opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Buczkowice;
2) merytorycznego wsparcia realizacji Programu, o którym mowa w pkt 1;
3) opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Buczkowice dotyczących przedmiotu działalności Komisji - w tym projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych;
4) podejmowania czynności wobec osób nadużywających alkoholu w przypadkach określonych w ustawie;
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów sprzedaży;
6) uczestniczenia w realizowanych przez organ wydający zezwolenia, o których mowa w pkt 5 czynnościach z zakresu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym. Komisja składa ze swojej działalności co roku sprawozdanie Wójtowi Gminy.
Opis Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach jest organem, który inicjuje działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizuje inne zadania określone przepisami.
Podstawą działania Komisji jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami/ zwana dalej ustawą.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2008-05-15 09:26:27
Data utworzenia 2005-10-25
Data udostępnienia 2005-10-25 10:13:57
Osoba odpowiedzialna Jerzy Kanik
Udostępnił Barbara Kaleta