Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie pobytu stałego
Opis Zgłoszenie pobytu stałego
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).
Miejsce Referat Spraw Społecznych i USC
inspektor - mgr Marzena Wilcz
I piętro - pok. nr 11
Informacja Tel: (033) 499-00-66 wew.35

fax:(033) 4990066
Inne Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2.Dowód osobisty lub paszport.
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
4.W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
    - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
    - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem , na rachunek Urzędu:  52 1240 4142 1111 0000 4826 2811 PKO SA o/Szczyrk lub w kasie Urzędu Gminy Buczkowice.

3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-29 13:31:09
Data utworzenia 2003-09-11
Data udostępnienia 2003-09-11 09:11:14
Osoba odpowiedzialna Marzena Wilcz
Udostępnił Barbara Kaleta